Adatvédelem

FOGYASZTÓK SZEMÉLYES ADATAIRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Előzmények:

Az Adatvédelmi tájékoztató célja: hogy az Adatkezelő látogatóit előzetesen tájékoztassa tevékenységéről. A jelen szabályzat rögzíti az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezetünk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) valamint a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő és képviselőinek neve és elérhetősége:

Ezen a honlapon a személyes adatok kezeléséért felelős szervezet a GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján: a BEL SA. (székhely: Direction de la communication, 2 allée de longchamp – 92150, Suresnes)

A GDPR 37. cikke alapján Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de a fogyasztó személyes adatai kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségeken tájékoztatást kérhet.

Mielőtt átadja nekünk személyes adatait, és hozzájárulását adja azok kezelésére, javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, amely a fogyasztók személyi adatainak védelmére vonatkozik összhangban a GDPR 13. cikkével.

1. A BEL CSOPORT ELKÖTELEZETT A FOGYASZTÓK MAGÁNÉLETE ÉS SZEMÉLYES ADATAI VÉDELME IRÁNT

„Személyes adat” (a továbbiakban: „SzA”) azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Annak érdekében, hogy jobban megfeleljünk vásárlóink elvárásainak, és szoros kapcsolatot ápoljunk velük, a Csoport különböző módokon gyűjt személyes adatokat. Biztos lehet abban, hogy a nekünk és márkánknak átadott információk nem kerülnek nyilvánosságra. A Csoport kötelezettséget vállal arra, hogy nem fogja megsérteni magánéletét, és személyes adatait teljesen átlátható és biztonságos módon fogja tárolni. Az iránti elkötelezettségünk részeként, hogy megfeleljünk elvárásainak, adatvédelmi szabályzatot hoztunk létre fogyasztóink számára. A Szabályzat azokat a feltételeket írja le, amelyek alapján a BEL az Ön személyes adatait használja.

2. FOGYASZTÓK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen (részletesen lásd jelen szabályzat 6. pontja), és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

3. HATÁLYA

A jelen Szabályzat a www.leerdammer.hu honlap, valamint a BEL Csoport szervezeteihez tartozó egyéb honlapok bármilyen kezelésére vonatkozik, amelyekre Önt böngészése közben átirányíthatják.

4. A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE és az adatkezelés jogalapja

Attól függően, hogy milyen kapcsolatban állunk Önnel, előfordulhat, hogy Önre és/vagy családtagjaira vonatkozó információt kérünk Öntől:

AdatkategóriaJogalap
Anyakönyvi adatokönkéntes hozzájárulás
Elérhetőségre vonatkozó adatokönkéntes hozzájárulás
Háztartásra vonatkozó információkönkéntes hozzájárulás
Fogyasztási szokásokönkéntes hozzájárulás

5. AZ ADATGYŰJTÉS IDEJE

Attól függően, hogy személyes adatait milyen célból kezeljük, az adatgyűjtésre különböző időpontokban kerülhet sor:
– Amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal (kérdések, panaszok stb.) 
– Amikor marketing programokban vagy kezdeményezésekben vesz részt (versenyek, játékok, előfizetés hírlevelekre stb.) 
– Amikor felkeresi a BEL csoport honlapjait,

6. AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA

 • Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos minden igénye teljesítése
 • Termékeink javítása, különösen az Ön igényeinek és kívánságainak jobb megismerése
 • Akciós kuponok letöltése
 • Hírlevelek, promóciók vagy partnerek ajánlatainak elküldése, miután ahhoz Ön már hozzájárulását adta számunkra. A hírlevelekről Ön bármikor leiratkozhat, ha az e-mail alján található hivatkozásra kattint
 • Annak lehetővé tétele, hogy érdeklő hirdetési tartalommal érhessük el Önt partnerek, vagy kiadó honlapjain
 • A Bel Csoport honlapjai használatának biztosítása és javítása (többek között navigáció, adatbiztonság.)

Az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA

Kapcsolatunk kezelésének részeként személyes adatait belső és külső címzetteknek továbbítjuk:

 • Belső címzett lehet szervezetünk arra felhatalmazott személyzete (Adatfeldolgozó), így különösen:
  • IT szolgáltatás
  • Marketing szolgáltatás
 • Külső címzett lehet:
  • Külső szolgáltatók: IT alvállalkozók, telefonos ügyfélszolgálat, nyomdák stb. – igényei teljesítése és kommunikációs anyagok (hírlevelek, promóciók vagy partnerek ajánlatai) küldése céljából
  • Üzleti partnerek, olyan promóciós akciókat kezelő vállalatok, amelyek célja annak lehetővé tétele, hogy Ön – hozzájárulása alapján – értesüljön különleges ajánlatainkról és akcióinkról.
  • Hirdető cégek, amelyek honlapjukon – az Ön hozzájárulásával – megfelelő tartalmat biztosítanak Önnek (például célzott fogyasztók megkeresésével)
 • Előfordulhat, hogy adatait jogi kötelezettség miatt, vagy arra jogosult közigazgatási hatóság kérésére át kell adnunk helyi hatóságoknak, bíróságoknak, ügyészségnek.
 • A BEL az Európai Unión, az EGT államokon kívülre, vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítást nem végez.

8. BIZTONSÁG

A BEL a megfelelő technikai intézkedések bevezetésével minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy védje Önt személyes adatai megsemmisülésétől – legyen az véletlen vagy sem – valamint azok véletlen elvesztésétől, vagy módosításától, illetve jogosulatlan nyilvánosságra hozatalától, vagy hozzáféréstől.

Az elektronikusan tárolt adatokhoz, iratokhoz kizárólag a munkakörük alapján jogosult személyek férnek hozzá munkaköri feladataik teljesítése érdekében (hozzáférési jogosultsági rendszer). A hozzáférési jogosultságok kiadása szabályozott és naplózott módon történik. A kiadott hozzáférések rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerülnek.

9. COOKIE-K

A BEL tájékoztatja Önt arról, hogy ideiglenes „cookie”-kat használhat, amelyek csak a honlapon végzett munkamenet során érvényesek.

Mit jelent a cookie (süti) kifejezés?
A cookie-k a számítógépén, vagy mobil eszközén elhelyezett kis adatfájlok. Egyedi azonosítóval rendelkeznek, amely számítógépéhez, vagy telefonjához társul. Lehetővé teszik, hogy kedvenc honlapjain ne legyen rossz felhasználói élménye, hiszen emlékeznek tevékenységeire és preferenciáira. Használatuknak köszönhetően böngészési beállításait nem kell minden alkalommal megadnia, amikor a honlapot használja, mint például helyzetét, a betűtípust és a nyelvet. Ezeket a „cookie”-kat számítógépe RAM-ja tárolja. Használatuk nem teszi lehetővé az Ön azonosítását, azonban rögzítik, hogy a honlapon számítógépe milyen mozgásokat végzett (a meglátogatott oldalak, a látogatás dátuma és ideje stb.), amelyek a későbbi látogatások során leolvashatók. A „cookie”-k segítségével gyűjtött adatok célja az Ön azonosítása, amikor személyes terébe kíván belépni, és a honlappal való kapcsolatát tárolni.

Hogyan és mire használjuk az adatokat? 
A www.leerdammer.hu honlapon használt különböző típusú cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze. A honlap fennakadásmentes használata érdekében, valamint, hogy elsőként a kívánt tartalmat tekinthesse meg, és élvezhesse a honlap jobb megjelenését, szeretnénk, hogy megértse a cookie-k használatát, és hogy azok célja az, hogy az Ön számára jobb minőségű szolgáltatást nyújthassunk.

A honlap működésének biztosításához szükséges kötelező cookie-k Funkcionális cookie-k  Munkamenet cookie-k Hirdetési cookie-k
Ezek a platform megfelelő működéséhez szükségesek.  Úgy tervezték őket, hogy kiszolgálják a legfontosabb szolgáltatásokat – mint például a biztonságos kapcsolat és az adatvédelmi beállítások. Ezeket cookie-kat böngészőjében közvetlenül engedélyezheti, vagy letilthatja, de az utóbbi esetben előfordulhat, hogy a platformot teljes egészében nem tudja használni.   [Cookie-k listája] Ezek a cookie-k teszik lehetővé számunkra a honlap forgalmának felmérését, és a teljesítmény javításához szükséges források fejlesztését. Ismételten nyomon követik az Ön mozgását honlapunkon, és tájékoztatnak minket arról, hogy mely tartalmak érdeklik Önt leginkább. Ezeknek köszönhető, hogy Önnek megfelelő tartalmat tudunk ajánlani, és követni tudjuk a platformunkat érintő változásokat. Végül, emlékeznek bejelentkezési adataira, így elkerülheti, hogy minden alkalommal szükséges legyen ismét bejelentkeznie, megjegyzik kosara tartalmát, és a platform szerkezetén belül nagyobb összhangot biztosítanak.  Ezek a cookie-k teszik lehetővé számunkra, hogy jobban megismerhessük Önt. Feljegyzik, hogy miket kedvel, és olyan információkat kínálnak, amelyek megfelelnek az Ön ízlésének.  A cookie-k elutasítása esetén előfordulhat, hogy nem kap személyre szabott ajánlatokat, illetve hogy minden esetben, amikor kapcsolódik, ismét meg kell adnia kritériumait. Ezekkel a cookie-kal olyan reklámok kerülnek előtérbe, amelyek tartalma megfelel az Ön általános igényeinek.  Esetünkben ez leginkább azt teszi lehetővé az Ön számára, hogy tartalmunk valamely részét megossza a közösségi médiában.  

Tájékoztatjuk, hogy tiltakozhat a „cookie”-k számítógépén történő mentése ellen, ha böngészőjét az alábbiak szerint állítja be:

-Ha az Interneten történő böngészésre az Internet Explorer-t használja (Microsoft): „Eszközök” fül, „Internetbeállítások”, majd kattintson az „Adatvédelem” gombra.  Majd a „Speciális adatvédelmi beállítások”-ban kattintson a „Cookie-k automatikus kezelésének felülírása”-ra, és válassza ki a „Minden cookie tiltása” (belső és harmadik fél).  Kattintson az „OK” gombra.

-Firefox esetén: „Eszközök” fül, majd nyissa meg a „Beállítások”-at.  Az „Adatvédelem” fülnél jelölje be a „Do Not Track jelzés küldése a honlapnak, jelezve, hogy nem szeretné, hogy kövessék” lehetőséget. Kattintson az „OK” gombra.

-Chrome esetén kattintson a „Beállítások” gombra, majd a „Speciális beállítások megtekintése” lehetőségre.  Az „Adatvédelem” részben kattintson a „Tartalom beállítások” lehetőségre, és állítsa be választását a Cookies részben.

A fentiektől eltérő böngészők használata esetén: lásd a megfelelő súgó fájlokat vagy a használati útmutatót.

10. A BEL ÁLTAL MEGŐRZÖTT ADATOK

A hatályos jogszabályokkal összhangban a személyes adatokat csak annyi ideig őrizzük meg, ameddig az az adatok gyűjtésének és kezelésének céljához szükséges.

1. LEHETŐSÉG

Mivel az adatok megőrzésének szükségessége az adott célnak megfelelően eltérő lehet, a személyes adatok megőrzésének időszaka is eltérő lehet. Az adatmegőrzés időtartamának meghatározásához használt kritériumok a következők:

 • Az az idő, amely feltétlenül szükséges a kérdéses cél teljesítéséhez;
 • Esetleg a fogyasztó hozzájárulása személyes adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez;
 • a személyes adatok megőrzésére vonatkozó jogi, vagy szerződéses kötelezettség megléte;
 • A jog szerinti időkorlátok.

11. SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS JOGAI

Ön a személyes adatok védelmére vonatkozó alkalmazandó jogszabályok szerinti minden, az érintettet megillető jogra jogosult.

A személyes adatok kezelése kapcsán az érintettek részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén. Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, aki a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni, ehhez vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi címen, vagy kattintson az alábbi hivatkozásra:

http://www.groupe-bel.com/en/communication-service/

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

12. HARMADIK FÉL SZEMÉLYES ADATAINAK GYŰJTÉSE

Egyes honlapjaink néha felajánlják annak lehetőségét, hogy a Csoport honlapjának címét elküldhesse harmadik fél számára.  Ebben az esetben adatgyűjtésünk vonatkozik az Ön e-mail címére, és a harmadik fél e-mail címére, akit szeretne, hogy részesüljön az ajánlat lehetőségéből.

Minden e-mail címet, amelyet ebből a célból gyűjtünk, csak arra használunk, hogy megválaszoljuk kéréseit, és azon túl nem őrizzük meg.

13. GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

A BEL úgy véli, hogy a szülőket tájékoztatni kell arról a kapcsolatról, amely a vállalat és márkái, valamint az Ön gyermekei között jön létre. Ezért a BEL Csoport vállalja, hogy honlapja 16 év alatti felhasználóitól elkéri a szülők/gyámok elektronikus címét annak érdekében, hogy azoknak a gyerekek számára elküldött regisztrációs e-mail-ről másolatot küldjön.

A szülők/gyámok bármikor – ha egyszerűen kapcsolatba lépnek az Ügyfélszolgálattal, és kérésüket elküldik – hozzáférhetnek a gyermekükről tárolt személyes adatokhoz, és amennyiben azt kívánják, kérhetik az adatok törlését az adatbázisból. Hasonlóképpen, a szülők/gyámok gyakorolhatják mindazon jogokat, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok értelmében a gyermekek rendelkezésére állnak, ha a jelen Szabályzat feltételeinek megfelelően kapcsolatba lépnek Ügyfélszolgálatunkkal.

14. CHATBOT

A Chatbot célja, hogy testreszabott ötleteket és tevékenységeket kínáljon a családok számára.

A felhasználó válaszaiból összegyűjtött személyes adatokat a Chatbot-ban való részvétel céljából dolgozzák fel.

Az ebben az összefüggésben összegyűjtött minden személyes adatot a BEL a jelen Szabályzattal összhangban kezel.

A felhasználót is tájékoztatják, hogy az adatok címzettje a www.leerdammer.hu honlap kezelésével megbízott BEL csapat, és elfogadja, hogy a szolgáltatás használatával személyes adatainak gyűjtése és kezelése történik a Chatbottal és/vagy a BEL csapattal történő kommunikációja során.

A BEL Csoport vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat a Chatbot céljától eltérő célra, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül – ismételten nem használja fel. A BEL Csoport továbbá vállalja, hogy az információkat harmadik felek részére nem továbbítja.

Általában véve, a fogyasztók személyes adataira vonatkozó adatvédelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak a Chatbot használatára is.

Ezért a felhasználók jogaikat a jelen Szabályzat 11. cikkelyében foglalt feltételekkel összhangban gyakorolhatják.

15. FRISSÍTÉS

A jelen Szabályzat időről időre változhat. Tájékoztatni fogjuk Önt ezekről a fejleményekről, de javasoljuk, hogy olvassa el azt rendszeresen.

16. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

székhely cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

telefonszám: +36 (1) 391-1400

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.